Dự toán chi phí nội thất
Diện tích:
m2
Loại gỗ:
Dự toán
Loại gỗ
Tổng chi phí
PLAN.NORMAL
72.240.000
Nội thất Dài Rộng Cao Giá
2.000.000
1.000.000
4.000.000
1.300.000
bộ 5.000.000
bộ 1.400.000
Tổng giá phòng:
14.700.000
4.480.000
3.000.000
1.200.000
2.000.000
2.000.000
Tổng giá phòng:
12.680.000
3.360.000
3.000.000
1.200.000
Tổng giá phòng:
7.560.000
2.400.000
900.000
bộ 3.800.000
2.000.000
Tổng giá phòng:
9.100.000
2.400.000
900.000
bộ 1.900.000
2.000.000
Tổng giá phòng:
7.200.000
6.000.000
6.000.000
3.600.000
5.400.000
Tổng giá phòng:
21.000.000

Thêm phòng

Loại gỗ
Tổng chi phí
PLAN.NORMAL
72.240.000
Xưởng gần nhất
Tất cả xưởng